Twój kompas na rynku owoców i warzyw
Używaj na co dzień
Tu jesteś:  » 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU

www.Fresh-Market.pl  

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

1.  Usługodawca - KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 98, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000321131;
2.  Użytkownik - podmiot -osoba fizyczna który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika i tym samym uzyskał dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

3.  Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, zamieszczony pod adresem www.Fresh-Market.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
4.  Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalany w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Serwisu przez Użytkowników;
5.  Rejestracja - wprowadzenie do serwisu podstawowych danych Użytkownika niezbędnych do korzystania z Serwisu;
6.  Newsletter – regularna wiadomość przesyłana drogą elektroniczną, zawierająca wyodrębnioną część informacyjną oraz mogąca zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach;
7.  Biuletyn promocyjny - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez Usługodawcę oraz jego Partnerów.
8.  Komentarze –opinie, uwagi i komentarze pozostawione przez Użytkowników w serwisie w formie tekstu. Opinie te nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa i dóbr osobistych. Piszący komentarz ponosi odpowiedzialność za jego treść.

9. Pakiet Biznes -  usługa płatna serwisu www.Fresh-Market.pl umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do wszystkich płatnych treści serwisu. Usługodawca daje możliwość zakupu 21 różnych pakietów. Większość Pakietów można kupić w różnych wariantach czasowych, na miesiąc, na kwartał, na pół roku i rok.

II.

CHARAKTER SERWISU

§ 2

1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjnym, umożliwiającym Użytkownikom dostęp do najświeższych informacji z branży owocowo warzywnej oraz notowań aktualnych cen owoców i warzyw. 

III.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 3

1Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w serwisie www.Fresh-Market.pl. Usługi udostępniane w serwisie mogą być zarówno płatne jak i bezpłatne. Dostęp do usług płatnych jest możliwy po przejściu procedury rejestracji i wykupieniu przynajmniej jednego Pakietu Biznes. Przekazanie danych umożliwiających osobom trzecim korzystanie z serwisu jest uważane za rażące naruszenie niniejszego regulaminu. 

2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych płatnych i bezpłatnych świadczeń.

3. Użytkownik może zakupić 21 różnych Pakietów Biznesowych, może zakupić je w różnych wariantach czasowych. W zależności od rodzaju pakietu można go wykupić na miesiąc, kwartał, pół roku i/lub na rok. Do Pakietów Rocznych Usługodawca oferuje gratis dodatkowe produkty/usługi.

4. Oprócz Pakietu Biznes Usługodawca, oferuje Usługobiorcom inne produkty, takie jak okresowe raporty, rankingi. biuletyny elektroniczne,w określonych cenach. Dokładny cennik znajduje się na stronie www.Fresh-Market.pl

IV.

Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 4

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

2) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług;

3) zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

§ 5

1. Akceptując Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownik umieszczając dane, zdjęcia, wizerunek, materiały lub innego rodzaju wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku jak również na potrzeby świadczonych przez Serwis Usług oraz prowadzonych przez Serwis kampanii promocyjnych.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów obowiązującego prawa i Regulaminu. 

V.

USŁUGI DYSTRYBUOWANE PRZY POMOCY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

§ 6

1.  Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej należy rozumieć newsletter dystrybuowany, na podany przez Użytkownika we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi, adres poczty elektronicznej.
2.  Newslettery są przesyłane do Użytkowników zgodnie z zamówioną przez nich częstotliwością. Użytkownik może wybrać czy newsletter ma przychodzić codziennie czy raz na tydzień. Rozmiar pojedynczej wiadomości przysłanej do Użytkownika nie może przekroczyć 500 kb.
3. Newslettery mogą zawierać informację o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez Usługodawcę oraz jego Partnerów.
4. Użytkownik zamawiający newsletter wyraża zgodę również na otrzymywanie biuletynów promocyjnych.
5. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail Użytkowników zewnętrznym firmom. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez Partnerów Usługodawcy, przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez Usługodawcę na zlecenie partnera.
6. Do odbioru newsletterów i biuletynów wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
7. Każda przesyłka dystrybuowana przez Usługodawcę zawiera:
                1) informację o nadawcy;
                2) informację o możliwości weryfikacji treści wiadomości na stronie www;
                3) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newsletterów i przesyłek.

VI.

REJESTRACJA 

§ 7 

1. Rejestracja osoby fizycznej następuje po podaniu imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Rejestracja osoby prawnej następuje po podaniu nazwy firmy, pełnego adresu siedziby wraz z nazwą  regionu (województwa i powiatu), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego hasła i  innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
2.  Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Serwis w celu umożliwienia Użytkownikom serwisu kontaktu z właścicielem zarejestrowanego w  serwisie konta.

3. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

1) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

5) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu;

6) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych, w tym przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy drogą elektroniczną.

4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, przedmiotem której są usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

5. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej Użytkownik -będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

§ 8

1. Użytkownik umieszczając dane, zdjęcia, wizerunek, materiały lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku jak również na potrzeby świadczonych przez Serwis Usług oraz prowadzonych przez Serwis kampanii promocyjnych.

2. Użytkownik publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści.

VII.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 9

1. Dostęp do części Usług świadczonych w ramach Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny, w szczególności Usługodawca nie pobiera opłat za rejestrację.

2. Dostęp do Tabel z cenami w skupach i przetwórniach, Tabel z cenami on-line, Archiwum cen on-line, Tabel z cenami z polskich giełd owocowo warzywnych wraz z archiwum tych cen, Nowości w branży, oraz opracowań ekspertów serwisu www.Fresh-Market.pl jest płatny. Korzystanie z tych treści wymaga zarejestrowania się w specjalnie dedykowanym sklepie internetowym www.sklep.Fresh-Market.pl, wybranie odpowiedniego Pakietu Biznes oraz uiszczenia przewidzianej opłaty za wybrany Pakiet,

3. Opłaty i wyboru Pakietu Biznes należy dokonać w sklepie internetowym Usługodawcy www.sklep.Fresh-Market.pl

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika o zmianach.

5. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

6. Płatności w serwisie realizowane są przez system płatności PayU S.A. Regulamin dokonywania płatności w sklepie internetowym Usługodawcy jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.  Załącznik ten nosi nazwę: Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług drogą Elektroniczną w Ramach serwisu www.Fresh-Market.pl „Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.Fresh-Market.pl

VIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 10

1.  Akceptując Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że korzystanie z Serwisu  i świadczonych za jego pośrednictwem Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę materiałów i informacji umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

3. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich);

2) informację oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci internetowej przez Użytkowników;

3) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

4) zakłócenia w działaniu serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem serwisu  przez Użytkownika.

IX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 11

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania  treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (dalej ustawa oświadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)(dalej ustawa o ochronie danych osobowych).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

1) imię i nazwisko;

2) adres e-mail;

3) numer telefonu;

4. Usługodawca określa dane, które zważywszy na charakter Usługi są niezbędne do jej świadczenia drogą elektroniczną. Inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika, z wyjątkami określonymi w obowiązujących przepisach, w tym m.in. w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

§ 12

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych poprzez ustawienia Konta Użytkownika, jak również zgłoszenia takiego żądania Administratorowi. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

1. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu w tym m.in. do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Usługodawcę informacji o Usługodawcy i świadczonych przez niego Usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. 

X.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 14

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja złożona przez Użytkownika została rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Usługobiorcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) dokładne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail);

2) przedmiot reklamacji;

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Usługodawcę zakresie.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej – wpisując w temacie wiadomości „reklamacja”.

6. Usługodawca rozpatrzy niezwłocznie reklamację i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji, jeżeli została ona złożona po upływie 90 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

XI.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 15

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązania na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Administratorowi chęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta.

XII.

BEZPIECZEŃSTWO

§ 16

1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się współpracować z Usługodawcą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się że, nie będzie ułatwiać ani zachęcać do naruszenia niniejszego Regulaminu lub Warunków współpracy osób trzecich.

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny  takiej zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od  umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

2. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu.

3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie Polski Sąd Powszechny.

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.Fresh-Market.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług drogą Elektroniczną w Ramach serwisu www.Fresh-Market.pl „Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.Fresh-Market.pl

§ 1 Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.Fresh-Market.pl prowadzony jest przez KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 98, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000321131;

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.Fresh-Market.pl są przetwarzane przez KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 98,  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji usługi
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, również w celu otrzymywania newsletterów, o których mowa w § 6 Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.Fresh-Market.pl,
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.Fresh-Market.pl w zakładce "Moje konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.Fresh-Market.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny są wartością BRUTTO.
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena standardowa - cena sprzedaży oferowanych usług
  2. Cena promocyjna – promocyjna cena sprzedaży oferowanych usług

§ 4 Zamówienie i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy www.sklep.Fresh-Market.pl umożliwia Użytkownikom:
  1. składanie zamówień dotyczących usług dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży usług na odległość
  2. uzyskanie informacji o usługach dostępnych w sklepie internetowym
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.sklep.Fresh-Market.pl
 4. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zarejestrowanie lub zalogowanie się w serwisie www.Fresh-Market.pl oraz wybranie odpowiedniego Pakietu Biznes, a następnie dokonanie płatności. Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja dokonanej płatności przy wyborze innej formy płatności niż płatności PayU S.A.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych podczas rejestracji do serwisu www.Fresh-Market.pl
 7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.Fresh-Market.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem w razie wątpliwości dotyczących złożonego przez niego zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty ustaloną formą w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 10. Realizacja zamówienia rozpocznie się automatycznie w chwili potwierdzenia otrzymania przez sklep płatności za usługę.
 11. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma na konto e-mail z informacją o dokonaniu zamówienia. W e-mailu tym również automatycznie będzie mógł pobrać fakturę proforma, celem dokonania płatności jeśli Użytkownik w metodzie płatności zaznaczył przelew tradycyjny.
 12. Składający zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1) przelew bankowy na konto sklepu:
  08 1140 1010 0000 5266 9000 1001

  2) przelew elektroniczny (ePrzelew)
  ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności ePrzelew i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku wybranego przez siebie. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do strony internetowej sklepu.
  3) karta płatnicza

Płatności online obsługuje firma PayU S.A.
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• MasterCard Electronic
• Maestro


ePrzelewy:
• Płacę z inteligo (inteligo)
• mTransfer (mBank)
• MultiTransfer (MultiBank)
• Płać z Nordea (Nordea)
• Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
• Przelew z BPH (Bank BPH)
• Płacę z iPKO (PKO BP)
• Pekao24Przelew (Bank Pekao)
• Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
• MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
• Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
• Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
• Płać z ING (ING Bank Śląski)
• Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
• AliorSync (Alior Bank)
• Paylink Idea (Idea Bank)
• Getin Bank (Getin Noble Bank S.A.)
• Kredyt Bank (Kredyt Bank S.A.)
• BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A,)
• Deutsche Bank (Deutsche Bank S.A.)
• Bank Pocztowy (Bank Pocztowy S.A)
• Raiffeisen Polbank (Raiffeisen Bank S.A.)

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy dostępie do sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 2. Niniejszy regulamin jest tylko załącznikiem do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu www.Fresh-Market.pl, znajdującego się pod adresem https://www.fresh-market.pl/o_nas/regulamin

Ceny warzyw i owoców

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj świeże informacje

Waluty

USD 3.408 PLN +0.12%
EUR 4.171 PLN +0.02%
RUB 0.060 PLN +0.00%
więcej