Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Ceny hurtowe Kapusta młoda - Polska

Data Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
2022-07-05 Kup dostęp kg +3.7%
2022-07-04 Kup dostęp kg 0.0%
2022-07-01 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-30 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-29 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-28 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-27 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-24 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-23 Kup dostęp kg 0.0%
2022-06-22 Kup dostęp kg 0.0%
Wykres cen - Kapusta młoda - Polska - ceny Fresh-Market.pl
za okres
-

Normy handlowe przy sprzedaży kapusty

Norma EKG/ONZ FFV-11 nt. jakości handlowej
KAPUSTY GŁOWIASTEJ
do stosowania w obrocie handlowym pomiędzy
krajami członkowskimi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

Poniższy tekst normy został opracowany przez firmę KJOW. Oryginalne teksty norm EKG/ONZ są opublikowane na stronie www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-Standards.htm

I. OKREŚLENIE PRODUKTU

Przedmiotem normy jest kapusta odmian uprawnych Brassica oleracea L. var. capitata L. (wliczając kapustę czerwoną oraz kapustę o kształcie wydłużonym) oraz Brassica oleracea L. var. bullata DC i var. sabauda L. (kapusta włoska) dostarczana konsumentom w stanie świeżym. Norma nie obejmuje kapusty przeznaczonej do przetwórstwa.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakościowych dla kapusty na etapie eksportu, po jej przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne
We wszystkich klasach jakości, uwzględniając szczegółowe wymagania dla danej klasy oraz dopuszczalne tolerancje, kapusta powinna być:

 • cała,
 • zdrowa; nie dopuszcza się kapusty z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia,
 • czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych,
 • o świeżym wyglądzie,
 • wolna od szkodników,
 • wolna od uszkodzeń przez szkodniki,
 • nie pęknięta, bez oznak wyrastania kwiatostanu,
 • bez odgnieceń i skaleczeń,
 • bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz,
 • wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,
 • wolna od obcych zapachów i/lub smaków.

  Kapusta powinna być przycięta nieco poniżej miejsca wyrastania liści; liście powinny pozostać ściśle przylegające do siebie, a miejsce przycięcia powinno być czyste.

  Jakość kapusty powinna być taka, aby mogły ona:
   
 • wytrzymać transport i manipulacje, oraz
 • dotrzeć do miejsca przeznaczenia zachowując zadowalającą jakość.

  B.  Podział na klasy jakości
  Kapustę dzieli się na dwie niżej określone klasy jakości:

  Klasa I

  Kapusta w tej klasie powinna być dobrej jakości i powinna posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Główki kapusty powinny być zwarte biorąc pod uwagę rodzaj kapusty.
  Kapusta w zależności od odmiany powinna mieć liście przylegające do siebie. Kapusta przeznaczona do przechowywania może być pozbawiona kilku liści zewnętrznych.

  Kapusta włoska i kapusta wczesna, w zależności od odmian powinna być prawidłowo oczyszczona, ale w ten sposób, aby pozostało wystarczająco dużo liści ochronnych.
  Kapusta o barwie zielonej może być lekko podmarznięta.

  Jednakże dopuszcza się następujące niewielkie wady, pod warunkiem, że nie wpływają one na ogólny wygląd produktu, jego jakość, jej utrzymanie oraz na prezentację w opakowaniu:
   
 • niewielkie pęknięcia zewnętrznych liści,
 • niewielkie odgniecenia i niewielkie przycięcia liści zewnętrznych.

  Klasa II

  Do tej klasy zalicza się kapustę, która nie odpowiada wymaganiom klasy I, ale spełnia wyżej określone wymagania minimalne.

  Dopuszczalne są następujące wady, pod warunkiem, że kapusta zachowa swoje cechy podstawowe co do jakości, utrzymania jakości oraz prezentacji w opakowaniu:
   
 • pęknięcia na zewnętrznych liściach,
 • więcej liści zewnętrznych może być usuniętych,
 • większe odgniecenia, a liście zewnętrzne mogą być bardziej przycięte,
 • kapusta może być mniej zwarta.

  III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SORTOWANIA WEDŁUG  WIELKOŚCI

  Wielkość kapusty określana jest według masy netto. Minimalna masa główki kapusty nie może być mniejsza niż 350 g dla kapusty wczesnej i 500 g dla pozostałych kapust.
   
  Sortowanie według wielkości jest obowiązkowe dla kapusty prezentowanej w opakowaniach. W takim przypadku, w tym samym opakowaniu, masa najcięższej główki nie może być większa niż dwukrotna masa najlżejszej główki. Jeśli masa najcięższej główki jest równa lub mniejsza niż 2 kg różnica pomiędzy najcięższą i najlżejszą główką może wynosić do 1 kg.

  Wymagania co do wielkości nie dotyczą produktów miniaturowych.

  IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI

  Dla kapusty, która w zakresie jakości i wielkości nie spełnia wymagań ustalonych dla danej klasy, dopuszcza się w każdym opakowaniu lub partii transportowanej luzem następujące tolerancje:

  A.   Tolerancje dotyczące jakości

  Klasa I

  10 % liczbowo  lub masowo kapusty nie spełniającej wymagań klasy I, lecz zgodnej z wymaganiami dla klasy II, lub wyjątkowo mieszczącej się w tolerancjach dla klasy II.

  Klasa II

  10 % liczbowo lub masowo kapusty nie spełniającej ani wymagań klasy II ani wymagań minimalnych. Nie dopuszcza się jednak kapusty z objawami zepsucia lub z innymi zmianami, które czynią ją niezdatną do spożycia.

  B.  Tolerancje dotyczące wielkości
  Dla wszystkich klas: 10 % liczbowo lub masowo kapusty nie spełniającej wymagań odnośnie:
   
 • jednolitości,
 • minimalnej wielkości

Jednakże, masa żadnej główki nie może być mniejsza niż 300 g dla kapusty wczesnej i 400 g dla pozostałych kapust.

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PREZENTACJIA.  

JednolitośćW każdym opakowaniu lub partii transportowanej luzem kapusta powinna być jednolita, tj. tego samego pochodzenia, tej samej odmiany, jakości i wielkości (jeśli była sortowana).
Kapusta klasy I musi być jednolita pod względem kształtu i barwy.

Widoczna w opakowaniu lub w partii luzem, część kapusty powinna być reprezentatywna w stosunku do całej jego zawartości.

Kapusta miniaturowa powinna mieć możliwie wyrównaną wielkość. Może być pakowana razem z produktami miniaturowymi innego typu i pochodzenia.

B.   Pakowanie
Sposób pakowania powinien być taki, aby należycie chronił produkt przed uszkodzeniami.
Materiały stosowane do wykładania wnętrza opakowania powinny być nowe, czyste i takiej jakości, aby zapobiegały jakimkolwiek uszkodzeniem zewnętrznym lub wewnętrznym produktu. Użycie materiałów, zwłaszcza papieru ze specyfikacją handlową jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostaną wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem.

Opakowania lub partia produktu transportowana luzem nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń obcych.

C.  Prezentacja
Kapusta może być prezentowana:

 • w opakowaniach,
 • luzem.

  VI.   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA

  Na każdym opakowaniu2 należy umieścić następujące informacje, zgrupowane na tej samej stronie, naniesione w sposób czytelny, trwały oraz widoczny z zewnątrz:

  Dla kapusty przewożonej luzem (bezpośrednio ładowanej do środka transportu), informacje te muszą być zawarte w dokumentach towarzyszących produktowi oraz powinny być umieszczone w widocznym miejscu wewnątrz środka transportu.
 • Cechy identyfikacyjnePakujący i/lub wysyłający: nazwa i adres lub urzędowo ustanowiony lub  zaakceptowany kod firmowy.
 • Nazwa produktu-  "kapusta biała?, itp.  jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz,
 • Pochodzenie produktu-  kraj pochodzenia i nieobowiązkowo rejon uprawy lub nazwa krajowa, regionalna lub lokalna.

Charakterystyka jakości handlowej

 • klasa
 • masa lub liczba sztuk
 • jeśli stosowne - ?kapusta mini? lub inne adekwatne określenie dla produktów miniaturowych. Jeśli w tym samym opakowaniu znajdują się różne produkty miniaturowe, wszystkie one powinny być wymienione, łącznie z krajem pochodzenia

  E.   Znak urzędowej kontroli jakości  (nieobowiązkowo)
 • produkt miniaturowy oznacza odmianę lub uprawę kapusty, otrzymane w wyniku odpowiedniej hodowli i/lub specjalnych technik uprawnych, wyłączając kapusty odmian nieminiaturowych, które nie osiągnęły pełnego stopnia rozwoju lub nie mają odpowiedniej wielkości. Wszystkie pozostałe wymagania normy muszą być spełnione.
 • Opakowania detaliczne przeznaczone do sprzedaży konsumentom nie muszą podlegać tym postanowieniom dotyczącym znakowania, ale ich oznakowanie musi być zgodne z przepisami krajowymi. Jednak oznakowanie, o którym mowa musi być zawsze umieszczone na opakowaniach zbiorczych tych opakowań detalicznych.
 • Przepisy krajowe w wielu krajach wymagają, aby na opakowaniu deklarować nazwę i adres. Jednakże w przypadku kiedy znak firmowy jest użyty, odnośnik ?pakujący i/lub wysyłający? (lub odpowiedni skrót) muszą być zaznaczone w ścisłym powiązaniu ze znakiem firmowym.