Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Czym jest przedmiotowa zdolność przedsiębiorcy?

2012-04-20 11:52
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podmiotowość gospodarczą (możność bycia przedsiębiorcą) mają trzy kategorie osób: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznała zdolność prawną.

Przedsiębiorcami, co do zasady, mogą zostać osoby fizyczne pełnoletnie, które nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych, to zdolność do tego, aby z pomocą czynności prawnych nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

Zdolność do czynności prawnej polega przede wszystkim na działaniu, na możliwości kształtowania stosunków prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11 k.c.).

Przedsiębiorstwo występuje w trzech różnych znaczeniach:
- znaczenie funkcjonalne – to zarobkowa działalność gospodarcza
- znaczenie przedmiotowe – odnosi się do obrotu; przedsiębiorstwo to kompleks majątkowy
obejmujący składniki materialne i niematerialne zorganizowane dla prowadzenia określonej
działalności gospodarczej.
- znaczenie podmiotowe – przedsiębiorstwo jako podmiot prawa
Warunki jakie muszą być spełnione aby osoba była przedsiębiorcą:
1) osoba ta prowadzi działalność gospodarczą
2) działalność gospodarcza musi być prowadzona w imieniu własnym
3) działalność gospodarcza musi być prowadzona na własny rachunek
4) działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób zorganizowany
5) działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób ciągły
dla uznania danej osoby za przedsiębiorcę dana działalność prowadzona musi być w celach
zarobkowych.

Sformułowanie przedmiotowa zdolność przedsiębiorcy nie występuje w prawnym obrocie
ewentualnie pojawia się sformułowanie podmiotowa zdolność.

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18  22 628 18 18      

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem