Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Firmy: przekształcenia

2012-03-26 13:00
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr, poz. 1095, z późn. zm.) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) art. 551 § 5 k.s.h.

Elementami niezbędnymi do przekształcenia przedsiębiorcy są:
a) sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią
biegłego rewidenta;
b) złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
c) powołania członków organów spółki przekształconej;
d) zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;
e) dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy
przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego (art. 584 [6] k.s.h.). Plan powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (art. 584 [7] § 1 k.s.h.). Do planu należy dołączyć projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt aktu założycielskiego (statutu), wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia (art. 584 [7] § k.s.h.).

Należy również pamiętać, iż oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej typ spółki, w jaki przedsiębiorca się przekształca, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej oraz zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki.

 przekształcanej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane (art. 584 [9] k.s.h.). Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie spółki
przekształconej. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia (art 584 [1] § 1 i 2 k.s.h.).

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Jednak należy pamiętać, iż przepisu tego nie stosuje się do podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. W przypadku jednakże powyższego pytania wskazać należy, iż rozsądniejszym rozwiązaniem w przypadku, gdy każda z osób pracująca w firmie rodzinnej prowadzi własną działalność gospodarczą jest zawiązanie spółki prawa handlowego z jednoczesnym wniesieniem jako wkładów, obecnie już posiadanych przedsiębiorstw.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o przekształcenie i posiada w tym zakresie bogate doświadczenie. Są to sprawy skomplikowane często wymagające wielu czynności na raz dlatego w zakresie przekształceń zalecamy kontakt z Kancelarią.
 

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18


 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem