Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Ile kosztuje rejestracja w KRS?

2012-03-02 12:10
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej zostały uregulowane w kilku aktach m.in. w dziale VI k.p.c. (art. 694[1] do 694[8]) Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r z późniejszymi zmianami, przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz przepisami ustawy z dnia 28 lipca z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przepisy zawarte w k.p.c. wskazują tryb postępowania przed organami Sądu w przypadku rejestracji, natomiast przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazują szczegółowe rozwiązania jakie przyjął ustawodawca w zakresie rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestru działalności oraz wewnętrznej jego organizacji i wymogów stawianych w stosunku do wniosków.

Postępowanie rejestracyjne należy do trybu postępowania nieprocesowego. Wnioski niezbędne do rejestracji należy pobrać w siedzibie sądu lub ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/).

Jeżeli chodzi o opłaty związane z rejestracją działalności musimy sięgnąć do przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a konkretniej do rozdziału 5 wskazanej ustawy. W przypadku zatem rejestracji wskazać należy, iż:

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 52).

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 53 § 1) zaś opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 53 § 2).

            Opłacie stałej w kwocie 300 złotych zgodnie z art. 54 podlegają wnioski o:

 1)  wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 2)  wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

            Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców (art. 55).

            Opłatę stałą w kwocie 150 złotych zgpodnie z art. 56 pobiera się od wniosku o:

 1)  dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców;

 2)  wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego;

 3)  wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.

            W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą (art. 57).

            Jedną opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 58).

            Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od innych wniosków niż wymienione w art. 52-58, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 59).

            Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (art. 60).

            Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (art. 61).

            Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (art. 62).

            Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego.  Natomiast w przypadku wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 złotych (art. 64).

 

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18
mail: biuro|wirtualnakancelaria.com| |biuro|wirtualnakancelaria.com

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem