Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

O podpisie elektronicznym

2012-03-07 12:40
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Zgodnie z treścią art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, w tym określonemu w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., czyli winno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zażalenie złożone bez podpisu strony jest obarczone brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie, po uprzednim wezwaniu Sądu, skutkuje jego odrzuceniem. 

Należy stwierdzić, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest aktem prawnym zawierającym przepisy lex specialis wobec ustawy o podpisie elektronicznym w odniesieniu do skuteczności wniesienia pisma zaopatrzonego w podpis elektroniczny. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Przepis ten odsyła do ustaw szczególnych, które dopuszczają możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w określonych sytuacjach, bowiem w polskim systemie prawa, nie ma żadnego przepisu, który generalnie zrównywałby podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. (postanowienie WSA w Krakowie z dnia 21 października 2011 r. sygn. akt III SAB/Kr 50/09).

Stosownie zatem do powyższego można stwierdzić, że tam, gdzie ustawodawca chce by przed sądem lub organem administracji publicznej można było posługiwać się podpisem elektronicznym, tam w stosownych regulacjach normujących zasady postępowania przed tymi organami wprowadza odpowiednie normy prawne zezwalające na posługiwanie się takim rodzajem podpisu (por. postanowienie WSA w Krakowie z dnia 19 marca 2010r., sygn. akt II SAB/Kr 29/09). Z samego zaś faktu obowiązywania ustawy o podpisie elektronicznym nie można wywodzić, iż sposób podpisywania pism podpisem elektronicznym jest w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dopuszczalny. Tym samym należy więc podkreślić, iż pisma strony dla swojej skuteczności muszą być podpisane własnoręcznie (ręcznie).

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18
mail: biuro|wirtualnakancelaria.com| |biuro|wirtualnakancelaria.com

Słowa kluczowe: podpis elektroniczny
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem