Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU

www.Fresh-Market.pl

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

1.  Usługodawca - KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Marii 17/25, 05-803 Pruszków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000321131

2.  Użytkownik - podmiot - osoba fizyczna który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w Serwisie, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika i tym samym uzyskał dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

3.  Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, zamieszczony pod adresem www.Fresh-Market.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

4.  Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalany w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Serwisu przez Użytkowników;

5.  Rejestracja - wprowadzenie do serwisu podstawowych danych Użytkownika niezbędnych do korzystania z Serwisu;

6.  Newsletter – regularna wiadomość przesyłana drogą elektroniczną, zawierająca wyodrębnioną część informacyjną oraz mogąca zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach;

7.  Biuletyn promocyjny - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez Usługodawcę oraz jego Partnerów.

8.  Komentarze –opinie, uwagi i komentarze pozostawione przez Użytkowników w serwisie w formie tekstu. Opinie te nie mogą zawierać treści stanowiących naruszenie prawa i dóbr osobistych. Piszący komentarz ponosi odpowiedzialność za jego treść.

9. Pakiet Biznes -  usługa płatna serwisu www.Fresh-Market.pl umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do wszystkich płatnych treści serwisu

CHARAKTER SERWISU

§ 2

1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjnym, umożliwiającym Użytkownikom dostęp do najświeższych informacji z branży owocowo warzywnej oraz notowań aktualnych cen owoców i warzyw.

 

 

III.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 3

1.  Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w serwisie www.Fresh-Market.pl. Usługi udostępniane w serwisie mogą być zarówno płatne jak i bezpłatne. Dostęp do usług płatnych jest możliwy po przejściu procedury rejestracji i wykupieniu przynajmniej jednego Pakietu Biznes. Przekazanie danych umożliwiających osobom trzecim korzystanie z serwisu jest uważane za rażące naruszenie niniejszego regulaminu.

2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych płatnych i bezpłatnych świadczeń.

3. Oprócz Pakietu Biznes Usługodawca, oferuje Usługobiorcom inne produkty, takie jak okresowe raporty, rankingi, biuletyny elektroniczne, w określonych cenach. Dokładny cennik znajduje się na stronie www.Fresh-Market.pl

IV.

Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 4

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

2) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług;

3) zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

§ 5

1. Akceptując Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownik umieszczając dane, zdjęcia, wizerunek, materiały lub innego rodzaju wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników, w zakresie ich osobistego użytku jak również na potrzeby świadczonych przez Serwis Usług oraz prowadzonych przez Serwis kampanii promocyjnych.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów obowiązującego prawa i Regulaminu.

V.

USŁUGI DYSTRYBUOWANE PRZY POMOCY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

§ 6

1.  Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej należy rozumieć newsletter dystrybuowany, na podany przez Użytkownika we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi, adres poczty elektronicznej.

2.  Newslettery są przesyłane do Użytkowników zgodnie z zamówioną przez nich częstotliwością. Użytkownik może wybrać czy newsletter ma przychodzić codziennie czy raz na tydzień. Rozmiar pojedynczej wiadomości przysłanej do Użytkownika nie może przekroczyć 500 kb.

3. Newslettery mogą zawierać informację o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez Usługodawcę oraz jego Partnerów.

4. Użytkownik zamawiający newsletter wyraża zgodę również na otrzymywanie biuletynów promocyjnych, które mogą być zawarte w newsletterze.

5. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail Użytkowników zewnętrznym firmom. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez Partnerów Usługodawcy, przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez Usługodawcę na zlecenie partnera.

6. W każdej chwili Użytkownik może wypisac się z Newslettera, wycofując zgodę na jego otrzymywanie.

7. Do odbioru newsletterów i biuletynów wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

8. Każda przesyłka dystrybuowana przez Usługodawcę zawiera:

                1) informację o nadawcy;

                2) informację o możliwości weryfikacji treści wiadomości na stronie www;

                3) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newsletterów i przesyłek.

VI.

REJESTRACJA

§ 7

1. Rejestracja osoby fizycznej następuje po podaniu imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Rejestracja osoby prawnej następuje po podaniu nazwy firmy, pełnego adresu siedziby wraz z nazwą  regionu (województwa i powiatu), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego hasła i  innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2.  Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Serwis w celu umożliwienia Użytkownikom serwisu kontaktu z właścicielem zarejestrowanego w  serwisie konta.

3. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

 

1) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

5) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu;

4. Użytkownik może wyrazić w trakcie wypełniania Formularza zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych, w tym przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy drogą elektroniczną.

4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, przedmiotem której są usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

5. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej Użytkownik -będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

§ 8

1. Użytkownik umieszczając dane, zdjęcia, wizerunek, materiały lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku jak również na potrzeby świadczonych przez Serwis Usług oraz prowadzonych przez Serwis kampanii promocyjnych.

2. Użytkownik publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści.

VII.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 9

1. Dostęp do części Usług świadczonych w ramach Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny, w szczególności Usługodawca nie pobiera opłat za rejestrację.

2. Dostęp do Tabel z cenami w skupach i przetwórniach, Tabel z cenami on-line, Archiwum cen on-line, Tabel z cenami z polskich giełd owocowo warzywnych wraz z archiwum tych cen, Nowości w branży, oraz opracowań ekspertów serwisu www.Fresh-Market.pl jest płatny. Korzystanie z tych treści wymaga zarejestrowania się w specjalnie dedykowanym sklepie internetowym www.sklep.Fresh-Market.pl, wybranie odpowiedniego Pakietu Biznes oraz uiszczenia przewidzianej opłaty za wybrany Pakiet,

3. Opłaty i wyboru Pakietu Biznes należy dokonać w sklepie internetowym Usługodawcy www.sklep.Fresh-Market.pl

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika o zmianach.

5. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

6. Płatności w serwisie realizowane są przez system płatności PayU S.A. Regulamin dokonywania płatności w sklepie internetowym Usługodawcy jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.  Załącznik ten nosi nazwę: Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług drogą Elektroniczną w Ramach serwisu www.Fresh-Market.pl „Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.Fresh-Market.pl”

VIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 10

1.  Akceptując Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że korzystanie z Serwisu  i świadczonych za jego pośrednictwem Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę materiałów i informacji umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.

3. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich);

2) informację oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci internetowej przez Użytkowników;

3) nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

4) zakłócenia w działaniu serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem serwisu  przez Użytkownika.

IX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przekazywane przez Państwa (dalej Użytkownik/Klient) dane osobowe w formularzach rejestracyjnych i newsletterowych w Serwisie, oraz w związku z rejestracją na coroczną konferencję Fresh Market oraz przy zgłaszaniu się do katalogu Fresh Market Guide oraz Fresh Market Award, wykorzystujemy tylko do czynności związanych z działalnością KJOW Sp. z o.o.


2. Dane, które są nam powierzane wykorzystujemy wyłącznie w celu:

 • umożliwienia korzystania z Serwisów;
 • uczestniczenia w corocznej konferencji Fresh Market;
 • uczestniczenia w spotkaniach online za pomocą aplikacji Fresh Market B2B Meetings (zwana także „Freshka”);
 • uczestniczenia w spotkaniach online za pomocą zewnętrznych aplikacji wskazanych przez Administratora;
 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. konto w Serwisie, dostęp do aplikacji Fresh Market B2B Meetings);
 • informowania o naszych ofertach i wydarzeniach;
 • przesyłania informacji i reklam dotyczących rynku owoców, warzyw, grzybów i kwiatów.


3. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


4. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie. 


5. W przypadku Klienta, którzy korzysta w Serwisie z usługi spotkań online Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu spotkania online. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi (najczęściej adres e-mail). 


6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 


7. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).


9. Administratorem danych osobowym jest w KJOW Sp. z o.o.


10. W każdym momencie trwania umowy przysługuje Państwu prawo do:

 

 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • żądania od administratora danych osobowych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • w celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na stronie Serwisu.


11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będą Państwo mogli korzystać z usług oferowanych przez Serwis oraz uczestniczyć w konferencji i spotkaniach Fresh Market.


12. Dane osobowe przetwarzane są przez organizatora KJOW Sp. z o.o. na podstawie udzielonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).


13. Organizator nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do korzystania z Serwisów lub uczestnictwa w konferencji Fresh Market, spotkaniach Fresh Market, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).


14. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy przesyłać wiadomości tylko na dedykowany adres mail: ido@kjow.pl.

X.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 14

 

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja złożona przez Użytkownika została rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Usługobiorcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) dokładne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail);

2) przedmiot reklamacji;

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Usługodawcę zakresie.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej – Redakcja@Fresh-Market.pl wpisując w temacie wiadomości „reklamacja”.

6. Usługodawca rozpatrzy niezwłocznie reklamację i poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji, jeżeli została ona złożona po upływie 90 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

XI.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 15

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązania na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Administratorowi chęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta.

XII.

BEZPIECZEŃSTWO

§ 16

1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się współpracować z Usługodawcą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się że, nie będzie ułatwiać ani zachęcać do naruszenia niniejszego Regulaminu lub Warunków współpracy osób trzecich.

XIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny  takiej zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od  umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

2. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu.

3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie Polski Sąd Powszechny.