Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Areszt szuka dostawcy warzyw

2013-06-13 13:12

Nazwa i adres zamawiającego: Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce , ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3217650, faks 022 8111537, 8110052.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - warzywa i ziemniaki, młode - w grupach, rodzaju i ilościach jak poniżej:
ZADANIE I - warzywa młode
burak ćwikłowy młody PN-72- R-75360 - 10 000 kg
cebula biała młoda PN-87-R75357 - 12 000 kg
kapusta biała młoda PN-72-R-75362 - 12 000 kg
marchew młoda PN-84-R-75358 - 22 000 kg
pietruszka korzeń młoda PN-R-75370 - 20 000 kg
botwina PN-R-75384 - 1 500 kg
cebula ze szczypiorem PN-R-75384 - 2 000 kg
koperek zielony PN-R-75384 - 1 500 kg
natka pietruszki PN-R-75384 - 2 500 kg
opakowania max do 30 kg
ZADANIE II - warzywa młode
ogórek świeży PN R-75515 - 14 000 kg
pomidor świeży gat. I. wielkość średnia PN-91/R-75368 - 12 000 kg
sałata masłowa 16 PN-R-75522:1996 - 13 000 szt.
skrzynki max do 20 kg
ZADANIE III - ziemniaki
ziemniaki jadalne białe - młode PN-75-R-74450 - 140 000 kg
worki max do 30 kg.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium.
ZADANIE I warzywa młode - 4 100,00 zł.
słownie złotych : cztery tysiące sto 00/100
ZADANIE II warzywa młode - 1 800,00 zł. słownie złotych : jeden tysiąc osiemset 00/100
ZADANIE III ziemniaki młode - 4 000,00 zł. słownie złotych : cztery tysiące 00/100
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzach, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz.U.07.Nr.42,poz. 275) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego NBP O/O W- wa 42101010100401071391200000. Powyższe konto jest kontem nie oprocentowanym. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie zamawiającego. ( oryginał ).

Termin składania wniosków upływa 21.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Areszt Śledczy Warszawa Białołęka 03-016 Warszawa ul. Ciupagi 1, kancelaria.

Słowa kluczowe: dostawa, przetarg, owoce, warzywa, mazowieckie
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem