Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Kontrole produktów "eko"

Jak wynika z naszych informacji, w maju ruszyły szczegółowe kontrole przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty "eko". Przypominamy zatem, co zrobić, aby tak kontrola była potwierdzeniem jakości towaru, a nie dodatkowym stresem dla przedsiębiorcy.

Kontrola co roku

Upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzają kontrole podczas całego cyklu wytwarzania produktów ekologicznych!!

Kontrola wstępna przeprowadzana jest, gdy podmiot gospodarczy rozpoczyna produkcję metodami ekologicznymi. Polega ona na tym, że rolnik lub producent przetworów przygotowuje pełny opis jednostki produkcyjnej, obiektów, działalności oraz wszystkich praktycznych środków, które zostaną podjęte dla zapewnienia zgodności z zasadami produkcji metodami ekologicznymi.

Jednostka kontrolująca przynajmniej raz w roku wykonuje pełną fizyczną kontrolę gospodarstw rolnych, przetwórni lub innych obiektów i sporządza sprawozdanie. Dokonuje także kontroli wyrywkowych, zapowiedzianych lub niezapowiedzianych, szczególnie w przypadkach, gdy mogą wystąpić odstępstwa od zasad obowiązujących w produkcji metodami ekologicznymi.

Podmiot gospodarczy musi zapewnić dostęp do wszystkich części i obiektów oraz dokumentacji księgowej, a także dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Importerzy z państw nie należących do Unii Europejskiej muszą przedłożyć zezwolenia na przywóz oraz świadectwa kontroli dla przywozu.

Etykieta umieszczona na opakowaniu produktu ekologicznego powinna zawierać nazwisko lub nazwę producenta, wraz z nazwą lub numerem jednostki certyfikującej oraz oznaczenie wymagane przepisami w sprawie etykietowania środków spożywczych zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym.

Logo nie dla każdego

Prawo nakazuje, aby etykietowanie lub reklama nawiązywały do ekologicznych metod produkcji tylko wówczas, gdy co najmniej 95 proc. składników pochodzenia rolniczego jest, lub pochodzi z produktów uzyskiwanych metodami ekologicznymi; produkt lub jego składniki nie zostały poddane procesom obróbki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; produkt został wytworzony bez stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie i jakichkolwiek substancji będących pochodnymi takich organizmów; w przetwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi zastosowano jedynie składniki wymienione w załączniku VI do Rozporządzenia Rady nr 2092/91.

Produkty określone jako ekologiczne mogą być transportowane do innych jednostek produkcyjnych i handlowych tylko w opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby nie można było dokonać zamiany zawartości bez uszkodzenia pieczęci. Wyżej wymienione opakowania muszą być zaopatrzone w etykiety, zawierające następujące informacje: nazwę i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent; napis: "Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE" (producent może również umieścić logo wspólnotowe); nazwę produktu.

Przy składowaniu produktów ekologicznych należy zapewnić identyfikację partii towaru i zabezpieczyć ją przed zmieszaniem lub zanieczyszczeniem substancjami, które nie spełniają wymagań produkcji metodami ekologicznymi.

Każdy podmiot zajmujący się wprowadzaniem do obrotu produktów ekologicznych, pochodzących z importu ma obowiązek zgłoszenia tej działalności właściwym władzom państwa członkowskiego i podporządkowanie się obowiązującemu systemowi kontroli, który w Polsce stanowią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów; Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawująca nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi rolnictwo ekologiczne; upoważnione jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Normą PN-EN45011 "Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów".

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE