Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Kto może przeprowadzić kontrolę w spółce z o.o.?

2012-03-19 12:10
Źródło: fresh-market.pl (jbg)

Jeśli masz jakiekolwiek pytania natury prawnej, pisz na janina.bg|fresh-market.pl| |janina.bg|fresh-market.pl. Wraz z Wirtualną Kancelarią postaramy się Ci pomóc!

 

Zgodnie z treścią art. 212 § 1 k.s.h. prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Dyspozycja przepisu art. 212 k.s.h. wprowadza w tej materii rozwiązanie nowe, pozwalające, aby wspólnik wykonywał prawo indywidualnej kontroli wraz z upoważnioną przez siebie osobą. Dlatego na podstawie art. 212 k.s.h. wspólnik będzie mógł skorzystać przy wykonywaniu prawa indywidualnej kontroli z pomocy osoby wykwalifikowanej, tj. np. biegłego rewidenta, prawnika, doradcy podatkowego.(Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz., red. prof. dr hab. Janusz A.
Strzępka, C.H.Beck 2012).

Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach
sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę (art. 212 § 2 k.s.h.)

Jednak w takim przypadku wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania (art. 212 § 3 k.s.h.).

Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu określonego w § 3, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie (art. 212 § 4 k.s.h.).

W wyroku SA w Katowicach z 16.12.2005 r. (I ACa 1190/05, OSA w Katowicach 2006, Nr 3, poz. 11) przyjęto, że: uprawnienia wspólnika wynikające z art. 212 KSH mają charakter ustawowego prawa do kontroli. Skoro jednak zgodnym zamiarem stron przy zawarciu umowy spółki było przyznanie dodatkowego uprawnienia do kontroli działalności spółki za pośrednictwem członka zarządu - przedstawiciela wspólnika, to uprawnienie to nie może zostać odebrane w drodze ograniczenia uprawnień członka zarządu.

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy (art. 213 § 1). Przepis ten odnosi się do organów nadzoru mających charakter fakultatywny. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. 213 § 2 k.s.h.). Powołanie obligatoryjnych organów nadzoru ma miejsce wtedy, gdy spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki. Kapitał zakładowy musi przewyższać kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Jeżeli obligatoryjna rada nadzorcza lub komisja rewizyjna nie zostanie ustanowiona, wówczas w grę wchodzą rygory przewidziane w przepisie art. 172 k.s.h. w zw. z art. 166 § 1 pkt 6 k.s.h.(postępowanie naprawcze w związku z brakami
wynikłymi z niedopełnienia przepisów prawa).

W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników (art. 213 § 3 k.s.h.). Ograniczenie prawa indywidualnej kontroli może mieć charakter przedmiotowy, gdy dotyczy np. przeglądania ksiąg i dokumentów spółki; sporządzania bilansu bądź podmiotowy odnoszący się tylko do niektórych wspólników. Ma to miejsce, gdy wyłącza się lub ogranicza prawo danego wspólnika do żądania wyjaśnień od zarządu; zakazuje mu się udzielania upoważnienia do wykonywania z nim prawa kontroli np. biegłemu rewidentowi, doradcy podatkowemu; ogranicza mu się prawo do
uzyskania informacji odnośnie do posiadanych dokumentów, dotyczących jego osoby itp. (Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz., red. prof. dr hab. Janusz A. Strzępka, C.H.Beck 2012).

Porada została przygotowana przez Zespół Wirtualnej Kancelarii.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 11
02-001 Warszawa

Tel/Fax 22 628 18 18

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE