Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Opakowania detaliczne

Dostarczając towar do odbiorcy należy z nim uzgodnić jego wymagania. Pamiętajmy jednak, że nie może zabraknąć tych danych, które są wymagane przepisami.

Zasady znakowania opakowań detalicznych z owocami i warzywami reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.

Według tego rozporządzenia opakowany środek spożywczy znakuje się, podając:

1) nazwę środka spożywczego;

2) informacje dotyczące składników występujących w środku spożywczym – dotyczy mieszanek np. sałatek;

3) datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia;

Nie dotyczy świeżych, nieobranych i nierozdrobnionych:

a) owoców,

b) warzyw, w tym ziemniaków

— z wyjątkiem kiełkujących nasion i kiełków roślinnych;

4) sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym;

5) dane identyfikujące:

a) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

— produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub

— wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

b) miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;

Dane identyfikujące, o których mowa obejmują firmę lub nazwę ze wskazaniem

formy prawnej i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz nazwę , pod którą osoba ta wykonuje działalność, oraz jej adres.

6) zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego, chyba że jest to policzalne;

7) warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania;

8) oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach;

9) klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Oznakowanie środka spożywczego może dodatkowo zawierać informacje:

 „wyprodukowano metodami integrowanymi” lub skrót „IPO” (Integrowana Produkcja Ogrodnicza), jeżeli produkcja jest prowadzona zgodnie z przepisami

w sprawie integrowanej produkcji;

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem