Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Środa 30 września 2020. Od wczoraj dodano 4340 ceny w 30 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Globalny rynek kapusty

Kapusta
  |   Źródło:
IndexBox opublikował raport na temat światowego rynku kapusty. Poniżej jego streszczenie.

Światowe przychody z rynku kapusty wyniosły w 2018 roku 39,4 mld USD, co oznacza spadek o 3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów marketingu detalicznego i marż detalistów, które zostaną uwzględnione w cenie konsumenta końcowego). Wartość rynku rosła średnio o roczną stopę 3,1 procent w latach 2007-2018; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2010 roku, kiedy wartość rynkowa wzrosła o 14 procent rok do roku. Globalne spożycie kapusty osiągnęło najwyższy poziom 43,7 mld USD w 2016 roku; jednak w latach 2017–2018 konsumpcja nie odzyskała tempa.

Spożycie według kraju

Krajem o największym spożyciu kapusty były Chiny (33 mln ton), co stanowi ok. 45 procent całkowitej konsumpcji. Co więcej, konsumpcja kapusty w Chinach czterokrotnie przekroczyła wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości konsumenta na świecie, Indie (9,2 mln ton). Trzecie miejsce w tym rankingu zajęła Rosja (3,7 mln ton) z udziałem 5,2 procent.

W latach 2007-2018 średnie roczne tempo wzrostu spożycia w Chinach było stosunkowo niewielkie. Pozostałe kraje odnotowały następujące średnie roczne tempo wzrostu konsumpcji: Indie +4,7 procent rocznie i Rosja + 2,6 procent rocznie.

Pod względem wartości Chiny (13,9 mld USD) były liderem rynku. Drugą pozycję w rankingu zajęły Indie (5,7 mld USD). Potem była Japonia.

Kraje o najwyższym spozyciu kapusty na mieszkańca w 2018 roku to Rumunia (57 kg na osobę), Korea Południowa (46 kg na osobę) i Ukraina (39 kg na osobę).

W latach 2007-2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu pod względem spożycia kapusty na jednego mieszkańca wśród głównych krajów osiągnęły Indie, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Prognoza rynku 2019-2025

Kierując się rosnącym popytem na kapustę na całym świecie, oczekuje się, że rynek utrzyma tendencję wzrostową konsumpcji w ciągu najbliższych siedmiu lat. Prognozuje się, że wyniki rynkowe utrzymają obecny trend, zwiększając się z przewidywanym CAGR na poziomie +1,4 procent w siedmioletnim okresie od 2018 do 2025 roku, co ma doprowadzić do wzrostu wielkości rynku do 80 mln ton do końca 2025 roku.

Produkcja 2007-2018

W 2018 roku ilość kapusty i innych kapustnych produkowanych na całym świecie wyniosła 73 mln ton, co oznacza wzrost o 1,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość produkcji zrosła średnio o roczną stopę 1,4 procent w okresie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, a w niektórych latach obserwowano jedynie niewielkie wahania. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2011 roku, wzrost o 6,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Światowa produkcja kapusty osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma swój wzrost w najbliższej przyszłości. Ogólny pozytywny trend w zakresie produkcji kapusty był w dużej mierze uwarunkowany niewielkim wzrostem powierzchni upraw i stosunkowo płaską tendencją w zakresie wielkości zbiorów.

Pod względem wartości produkcja kapusty wyniosła w 2018 roku 40,5 mld USD, szacowanych według cen eksportowych. Ogólnie rzecz biorąc, całkowita wartość produkcji wykazała znaczny wzrost w latach 2007-2018: rosła ona średnio o 1,4 procent rocznie w ciągu ostatnich jedenastu lat. Jednak wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Na podstawie danych z 2018 roku wartość produkcji kapusty spadła o 11,0 procent w porównaniu ze wskaźnikami z 2016 roku Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2010 roku, kiedy wartość produkcji wzrosła o 26 procent rok do roku. Światowa produkcja kapusty osiągnęła w 2016 roku 45,5 mld USD; jednak w latach 2017–2018 trend nie odzyskał tempa.

Produkcja według krajów

Chiny (34 mln ton) stanowiły kraj o największej wielkości produkcji kapusty, odpowiadając za 47 procent całkowitej produkcji. Ponadto produkcja kapusty w Chinach czterokrotnie przekroczyła wartości odnotowane przez drugiego co do wielkości producenta na świecie, Indie (9,2 mln ton). Trzecie miejsce w tym rankingu zajęła Rosja (3,6 mln ton) z udziałem 5 procent.

W Chinach produkcja kapusty rosła średnio o 1,1 procent w latach 2007–2018. Pozostałe kraje produkujące odnotowały następujące średnie roczne tempo wzrostu produkcji: Indie (+4,7 procent rocznie) i Rosja (+2,9 procent rocznie).

Obszar zbiorów 2007-2018

W 2018 roku na całym świecie kapustę i inne kapustne uprawiano na ok. 2,5 mln ha; a areał pozostał względnie stabilny w porównaniu z poprzednim rokiem. Powierzchnia zbiorów rosła średnio o roczną stawkę 1,3 procent w okresie od 2007 do 2018 roku; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, z nieco zauważalnymi fluktuacjami odnotowanymi w badanym okresie. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2011 roku, kiedy powierzchnia zbiorów wzrosła o 5,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W omawianym okresie powierzchnia zbiorów przeznaczonych do produkcji kapusty osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będzie stale rosła.

Wydajność 2007-2018

W 2018 roku światowy średni plon kapusty wyniósł 29 ton na ha, co w przybliżeniu odpowiada poziomowi z roku poprzedniego. Ogólnie rzecz biorąc, wydajność kapusty nadal wskazuje na stosunkowo płaski trend. Tempo wzrostu było najszybsze w 2008 roku i była to zwyżka o 2,2 procent rok do roku Globalny plon kapusty osiągnął najwyższy poziom 29 ton na ha w 2014 roku; jednak w latach 2015-2018 wydajność była nieco niższa.

Eksport 2007-2018

W 2018 roku światowy eksport kapusty i innych kapustnych wyniósł 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 7,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna wielkość wywozu rosła średnio o roczną stawkę 3,4 procent w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał jednak na zauważalne wahania w badanym okresie. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, kiedy eksport wzrósł o 16 procent rok do roku W okresie objętym przeglądem światowy eksport kapusty osiągnął maksimum w 2018 roku i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości utrzyma się na stałym poziomie.

Pod względem wartości wywóz kapusty wyniósł 1,7 mld USD w 2018 roku. W analizowanym okresie całkowity wywóz wykazał trwałą ekspansję od 2007 do 2018 roku: jego wartość wzrosła średnio o 3,4 procent w ciągu ostatnich jedenastu lat. Jednak wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Na podstawie danych z 2018 roku eksport kapusty wzrósł o 85,8 procent w porównaniu ze wskaźnikami z 2007 roku Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, kiedy eksport wzrósł o 18 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W badanym okresie światowy eksport kapusty osiągnął najwyższy poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma wzrost w najbliższej przyszłości.

Eksport według krajów

Chiny były największym eksporterem kapusty i innych kapustnych na świecie, z wielkością eksportu sięgającą 990 tys. ton, co stanowiło blisko 39 procent całkowitego eksportu w 2018 roku. Stany Zjednoczone (220 tys. ton) zajmują drugie miejsce pod względem całkowitego eksportu z udziałem 8,7 procent, następnie Holandia (8,3 procent), Hiszpania (6,2 procent) i Meksyk (5,7 procent). Kanada (85 tys. ton), Polska (84 tys. ton), Włochy (72 tys. ton), Niemcy (66 tys. ton) i Macedonia (57 tys. ton) są na kolejnych miejscach.

Eksport z Chin wzrósł średnio o 7,0 procent rocznie w latach 2007-2018. Jednocześnie Macedonia (+11,5 procent), Hiszpania (+9,3 procent), Meksyk (+6,1 procent), Kanada (+5,6 procent) a Holandia (+ 3,1 procent) wykazała dodatnie tempo wzrostu. Ponadto Macedonia stała się najszybciej rozwijającym się eksporterem na świecie, z CAGR +11,5 procent w latach 2007-2018. Stany Zjednoczone i Włochy doświadczyły stosunkowo płaskiego trendu. Natomiast Niemcy (-2,2 procent) i Polska (-3,7 procent) wykazały tendencję spadkową w tym samym okresie. Podczas gdy udział Chin (+21 p.p.), Hiszpanii (+3,9 p.p.), Meksyku (+2,7 p.p.), Holandii (+2,4 p.p.), Macedonii (+1,6 p.p.) i Kanady (+1,5 p.p.) znacznie wzrósł w globalnym eksporcie w latach 2007-2018 udział Polski (-1,7 p.p.) wykazywał ujemną dynamikę. Udziały pozostałych krajów pozostawały względnie stabilne w analizowanym okresie.

Pod względem wartości największymi rynkami kapusty na świecie były Chiny (398 mln USD), Stany Zjednoczone (344 mln USD) i Holandia (194 mln USD), z łącznym udziałem 54 procent w światowym eksporcie. Hiszpania, Meksyk, Włochy, Kanada, Polska, Niemcy i Macedonia pozostały nieco w tyle, razem stanowiąc kolejne 32 procent.

Macedonia odnotowała najwyższą stopę wzrostu eksportu, jeśli chodzi o główne kraje eksportujące w ciągu ostatnich jedenastu lat, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Ceny eksportowe według krajów

W 2018 roku średnia cena eksportowa kapusty wyniosła 682 USD za tonę, co oznacza spadek o 5,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu ostatnich jedenastu lat cena ta rosła średnio o roczną stopę 2,3 procent. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2008 roku, kiedy średnia cena eksportowa wzrosła o 10 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Globalna cena eksportowa osiągnęła najwyższy poziom 722 USD za tonę w 2016 roku; jednak w latach 2017–2018 ceny eksportowe pozostawały na niższym poziomie.

Ceny różniły się zauważalnie w zależności od kraju pochodzenia; krajem o najwyższej cenie były Stany Zjednoczone (1567 USD za tonę), podczas gdy w Macedonii (391 USD za tonę) była jedną z najniższych.

W latach 2007-2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu cen osiągnęły Stany Zjednoczone, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import 2007-2018

W 2018 roku ok. 2,3 mln ton kapusty i innych kapustnych sprowadzono na całym świecie; i było to o 10,3 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Całkowita wielkość przywozu rosła średnio o 2,4 procent rocznie w okresie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał jednak na zauważalne wahania w badanym okresie. Tempo wzrostu wydawało się najszybsze w 2015 roku i była to zwyżka o 24 procent rok do roku W okresie objętym przeglądem światowy import kapusty osiągnął najwyższy poziom 2,6 mln ton w 2016 roku; jednak w latach 2017–2018 import był nieco niższy.

Pod względem wartości import kapusty wyniósł w 2018 roku 1,5 mld USD. Ogólnie import wykazywał wyraźny wzrost w latach 2007-2018: jego wartość rosła średnio o 2,4 procent rocznie w ciągu ostatnich jedenastu lat. Jednak wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Na podstawie danych z 2018 roku import kapusty spadł o 12,2 procent w stosunku do wskaźników z 2016 roku. Najbardziej widoczne tempo wzrostu odnotowano w 2011 roku, wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Światowy import osiągnął najwyższy poziom 1,7 mld USD w 2016 roku; jednak w latach 2017–2018 import nie odzyskał tempa.

Import według krajów

W 2018 roku Hongkong (546 tys. ton), a następnie USA (225 tys. ton), Kanada (189 tys. ton), Malezja (176 tys. ton), Rosja (113 tys. ton), Niemcy (112 tys. ton) i Tajlandia (105 tys. ton) ton) były głównymi importerami kapusty i innych kapustnych, obejmując razem 64 procent całkowitego importu. Singapur (64 tys. ton), Japonia (60 tys. ton), Republika Czeska (53 tys. ton), Francja (50 tys. ton) i Wielka Brytania (42 tys. ton) znalazły się na kolejnych miejscach, ale stanowiły tylko niewielką część całkowitego przywozu.

Import do Hongkongu wzrósł średnio o 6,3 procent w latach 2007-2018. Jednocześnie Tajlandia (+32,5 procent), Malezja (+9,8 procent), Francja (+2,5 procent), USA (+2,2 procent), Kanada (+2,0 procent) i Czechy (+1,2 procent) wykazały dodatnie tempo wzrostu. Ponadto Tajlandia stała się najszybciej rozwijającym się importerem na świecie, z CAGR +32,5 procent w latach 2007-2018. Singapur doświadczył stosunkowo płaskiego trendu. Natomiast Japonia (-1,2 procent), Niemcy (-1,3 procent), Rosja (-3,5 procent) i Wielka Brytania (-5,5 procent) wykazały tendencję spadkową w tym samym okresie. Od 2007 do 2018 roku udział Hongkongu, Malezji, Tajlandii, USA i Kanady wzrósł o odpowiednio:12 procent, 4,9 procent, 4,3 procent, 2,1 procent i 1,6 punktów procentowych, podczas gdy w Wielka Brytania (-1,6 p.p.) i Rosja (-2,3 p.p.) zmniejszyły swój udział. Udziały pozostałych krajów pozostawały względnie stabilne w analizowanym okresie.

Pod względem wartości, Kanada (302 mln USD), Hongkong (223 mln USD) i USA (167 mln USD) były krajami o najwyższym poziomie importu w 2018 roku, Z łącznym udziałem w światowym imporcie 47 procent. Za tymi krajami znalazły się Niemcy, Malezja, Francja, Tajlandia, Singapur, Wielka Brytania, Japonia, Rosja i Czechy, które razem stanowiły kolejne 30 procent.

Spośród głównych krajów importujących Tajlandia odnotowała najwyższe stopy wzrostu w odniesieniu do wartości importu w ciągu ostatnich jedenastu lat, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Ceny importowe według krajów

Średnia cena importu kapusty wyniosła w 2018 roku 641 USD za tonę, co w przybliżeniu odzwierciedla rok poprzedni. W latach 2007-2018 rósł on średnio o roczną stopę 1,1 procent. Tempo wzrostu było najszybsze w 2013 roku, kiedy średnia cena importowa wzrosła o 18 procent rok do roku W badanym okresie średnie ceny importowe kapusty i innych kapustnych osiągnęły maksymalny poziom 692 USD za tonę w 2014 roku; jednak w latach 2015–2018 ceny importowe nie odzyskały tempa.

Istniały znaczne różnice w średnich cenach między głównymi krajami importującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie była Kanada (1597 USD za tonę), a w Rosji (315 USD za tonę) była ona jedną z najniższych.

Od 2007 do 2018 roku najbardziej zauważalną stopę wzrostu cen osiągnęła Kanada, podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszych stóp wzrostu.

Podobne
Kapusta biała
2019-09-03 13:55
Kapusta biała – problemów ciąg dalszy?
Pogoda sprawiła, że na polskim rynku mieliśmy w tym sezonie dużo problemów z podażą wczesnej kapusty. Czy z odmianami późnymi będzie podobnie?
czytaj więcej
Kapusta pekińska
2019-08-19 11:00
Wciąż są problemy z podażą kapusty pekińskiej
Niby jest lepiej, ale to wciąż nie to. Problemy z podażą kapusty pekińskiej są wciąż aktualne.
czytaj więcej
Kapusta włoska
2019-08-05 20:00
Kapusta włoska – kolejny drogi sezon?
Kapusta włoska była w Polsce droga już w poprzednim sezonie. Teraz zapowiada się, że będzie jeszcze drożej.
czytaj więcej
Kapusta czerwona
2019-07-31 11:00
Brakuje czerwonej kapusty
Dostępność czerwonej kapusty to obecnie na polskim rynku duży problem. Nietrudno się domyślić jakie to ma odbicie w cenach.
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.