Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Zasady prowadzenia w Polsce monitoringu na obecność Shiga toksycznych bakterii E. coli i wystawiania tymczasowych świadectw dla warzyw świeżych, wywożonych z Polski do Federacji Rosyjskiej - nieaktualne od 9.08

2011-07-20 15:37
Źródło: piorin.gov.pl

Z dniem 9 sierpnia 2011 Rosja zniosła obowiązek dodatkowych certyfikatów związanych z E.coli.
 

Od momentu wznowienia eksportu warzyw do Federacji Rosyjskiej, oprócz dotychczas wymaganych do Federacji Rosyjskiej dokumentów, przesyłki muszą być zaopatrzone w dodatkowe dokumenty tzw. „świadectwa tymczasowe”. Podstawę do wystawiania tych dokumentów będą stanowiły wyniki badań.
Tymczasowe świadectwa na eksport świeżych warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej będą wystawiane przez organy wojewódzkiej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na wniosek eksportera, dla gatunków, których uprawa w miejscu produkcji, została zbadana na obecność Shiga toksycznych bakterii E. coli.
Wysyłka z towarzyszeniem świadectwa tymczasowego będzie mogła być realizowana do czasu wykrycia w Polsce Shiga toksycznych bakterii E. coli w warzywach.

Tymczasowe świadectwa poza miejscem produkcji będą wystawiane wyłącznie wtedy, gdy:

  • wnioskodawca dostarczy wraz z wnioskiem dowód zakupu warzyw w danym miejscu produkcji oraz,
  • gdy inspektor wystawiający dokument uzyska stosowne potwierdzenie, w oparciu o dane przechowywane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że uprawa gatunku, którego dotyczy wniosek, była w miejscu produkcji poddana badaniu na obecność Shiga toksycznych bakterii E. coli w ramach opisanego monitoringu.

Próbka do badania na obecność Shiga toksycznych bakterii E. coli pobierana jest z partii, którą definiuje się w tym przypadku jako uprawę tego samego typu (polowa, pod folią, szklarniowa, itp.), jednego gatunku w danym cyklu produkcyjnym w jednym miejscu produkcji. Monitoring obejmuje wszystkie miejsca uprawy warzyw w Polsce, z których planowany jest eksport do Federacji Rosyjskiej.

Próbki do badań pobierane są na zlecenie producenta, zawierające następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz adres i dane kontaktowe zleceniodawcy,
  • nazwa oraz adres miejsca produkcji,
  • gatunek/ki świeżych warzyw, które mają być objęte badaniem na obecność Shiga toksycznych bakterii E. coli,
  • areał uprawy oraz opis sposobu uprawy (polowa, pod folią, szklarniowa, itp.) poszczególnych gatunków warzyw,
  • szacunkowy (zakładany) zbiór,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów próbkobrania w celu wykrycia obecności bakterii Shiga toksycznych E. coli.

Jeżeli zleceniodawcą nie jest właściciel miejsca produkcji, do zlecenia należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu.

Zlecenie na pobranie próbek do badań należy złożyć do właściwej terenowo dla miejsca produkcji jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykaz jednostek.
Próbkobranie wykonują inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pobrana próbka jest pakowana i zabezpieczana plombą. Czynność dokumentowana jest protokołem pobrania próbki.
Następnie próbkę we własnym zakresie, maksymalnie w ciągu 48 godz. (licząc od godziny zakończenia pobierania próby), zleceniodawca dostarcza do laboratorium Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy). Opłaty za czynności wykonywane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz koszty dostarczenia próby do laboratorium ponosi zleceniodawca.


 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem